Wattles around Bundaberg

Acacia leiocalyx

Acacia leiocalyx

Bookmark the permalink.